ช่างควบคุมเครื่องกวนจาระบี Update 23 March 2016

3 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย

คุณวุฒิ

ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน