คณะกรรมการบริษัท

นายอดิศร โรจตระการ

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริษัท

นางอรศรี ทิพยบุญทอง

ตำแหน่ง

 • รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางสาวดุษฎี โรจตระการ

ตำแหน่ง

 • รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท

นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท

นายสืบสกุล โรจตระการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท

นายอำพล โหตระกิตย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายสมิต หรรษา

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ ดํารงค์มงคลกุล

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ