บรรษัทภิบาลและนโยบาย

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในบริษัทมหาชนนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป จึงต้องการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเรา นโยบายเหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทีดียิ่งขึ้นของบมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป ซึ่งสอดคล้องทั้งกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

การนำเสนองบการเงินให้สะท้อนผลประกอบการของเราเป็นสิ่งที่บริษัทและผู้ถือหุ้นของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ปยืนหยัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับนโยบายทางการเงินของเรา ซึ่งสอดคล้องกับมาตราฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และนำเสนองบการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและซื่อตรง เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใส รวดเร็ว ครบถ้วน มีสาระสำคัญ และแม่นยำ

บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป มุ่งมั่นสู่ความเป็นเยี่ยมในการดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และกำหนดนโยบายตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างชัดเจน นโยบายและ หลักปฏิบัติเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนข้อกำหนดด้านบรรษัทภิบาล อาทิเช่น

  • คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน
  • คณะกรรมการบริหารจะต้องกำหนดให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกโดยไม่มีคู่แข่งขัน ได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
  • กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร จะกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการอย่างชัดเจน
  • บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป ได้นำหลักจริยธรรมเข้ามาใช้กับเจ้าหน้าที่บริหารที่สำคัญ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทุกท่าน ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
  • ส่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานในบริเวณที่สำคัญของธุรกิจ กระบวนการทางด้านการเงินและการควบคุม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
  • บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป มีแนวทางในการครอบครองหลักทรัพย์สำหรับกรรมการที่มิใช่พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริหาร

เรามุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินที่เข้มงวด ซึ่งเราได้กำหนดและบังคับใช้ วัฒนธรรมองค์กรของเราประกอบด้วยการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการกำหนดหลักการปฏิบัติและนโยบายที่เข้มงวด เรามีความมั่นใจสูงสุดต่องบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และบุคลากร ซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด เราขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทของเรา