บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด

ชื่อบริษัท:บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่:488 ถนน นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 66-2-2800202 ถึง 0217
โทรสาร : 66-2-2800691, 66-2-282-7917
อีเมล :
ตั้งอยู่:28/13 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ต. บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 66-2-9752780 ถึง 2788
โทรสาร : 66-2-9752790
อีเมล :
กรรมการบริหาร:1. นายมุข โรจตระการ
2. นางอรศรี ทิพยบุญทอง
3. นายอดิศร โรจตระการ
CEO:นายมุข โรจตระการ
ผู้จัดการโรงงาน:นาย ธนิต เหลืองอร่าม
ทุนจดทะเบียน:70 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว:ชำระเงินเต็มจำนวน
ผู้ถือหุ้นใหญ่:สยามภัณฑ์กรุ๊ป 99.99%, ผู้อื่น 0.01%
ประวัติบริษัท:ก่อตั้งขึ้นในปี 2529
จำนวนพนักงาน:290
กำลังการผลิต:50,000,000 ลิตร / ปี
สินค้า:น้ำมันหล่อลื่น
ตลาดส่งออก:มาเลเซีย, บังคลาเทศ, พม่า, ลาว, กัมพูชา