แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอวาระ และบุคคลเป็นกรรมการ ปี 2567

หลักเกณฑ์การเสนอวาระ และบุคคลเป็นกรรมการ ปี 2567

December 2023

Download
แบบฟอร์มการเสนอวาระ และบุคคลเป็นกรรมการ ปี 2567

แบบฟอร์มการเสนอวาระ และบุคคลเป็นกรรมการ ปี 2567

December 2023

Download
หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2566

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2566

January 2023

Download
แบบฟอร์มการเสนอวาระและบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2566

แบบฟอร์มการเสนอวาระและบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2566

January 2023

Download
หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2565

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2565

January 2022

Download
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2565

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2565

January 2022

Download