Major Shareholder

Major Shareholders # Shares % Shares
นายมุข โรจตระการ 113,184,000 32.81
นางแฉล้ม โรจตระการ 36,240,000 10.50
น.ส.ดุษฎี โรจตระการ 22,203,580 6.44
นางอรศรี ทิพยบุญทอง 22,095,170 6.40
นายอดิศร โรจตระการ 15,003,580 5.14
นางพรทิพย์ โรจตระการ 17,366,580 5.03
นางรัชนี โรจตระการ 14,217,580 4.35
กองมรดกนาง แฉล้ม โรจตระการ 6,900,000 2.00
น.ส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง 3,454,000 1.00
คุณสายทิพย์ โรจตระการ 2,200,000 0.64
คุณสืบสกุล โรจตระการ 2,200,000 0.64
รวมกลุ่มโรจตระการ 258,592,890 74.95
กองมรดกนายเลิศ จิตติวาณิชย์ 47,160,000 13.67
นางบุญยงค์ จิตติวาณิชย์ 8,920,000 2.59
รวมกลุ่มจิตติวาณิชย์ 56,080,000 16.26
น.ส.พรศรี ตันธนะชัย 15,251,000 4.42
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 481,410 0.14
บุคคลอื่นทั่วไป 14,594,700 4.23
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย 30,327,110 8.79
รวมผู้ถือหุ้น 521 ราย 345,000,000 100.00